Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3.POKL.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz projektu systemowego ,,Szansa na lepsze jutro'' współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej'', Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji'', Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

pdfZawiadomienie o wyborze oferty422.35 KB12/03/2014, 10:39

pdfTreść zapytania ofertowego507.51 KB06/03/2014