Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Dodatek Energetyczny

 

 

 

 

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba,

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wystąpienie łącznie tych trzech przesłanek po stronie uprawnionego jest podstawową do przyznania dodatku energetycznego.


Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5c ust 2 ustawy prawo energetyczne dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d

Wysokość limitu wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc po uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust.4


Zgodnie z obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 poz. 374) dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotna wynosi 10.94 zł./ miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi -15.19 zł/miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób- wynosi 18.23 zł./miesiąc

Dodatek energetyczny

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 pokój nr 13 u Pani Aleksandry Rudzińskiej:
• w poniedziałki od 9:00 do 17:00;
• wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00;

Czytaj więcej: Dodatek energetyczny