Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie – www.gops.com.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 12.11.2012r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • mapa strony
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie  ul. Regucka 3 05-430 Celestynów

telefon 22 789 70 54, fax 22 789 70 54

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Skoczek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 789 70 54.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie mieści się w jednym budynku na parterze. Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku zlokalizowany jest podjazd dla niepełnosprawnych ułatwiający wejście do budynku na poziom parteru.

 Do budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

  • brak