Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Usługi opiekuńcze

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Uchwała nr 270/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

 1. Osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
  a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMUJE:

I usługi gospodarcze:

 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby chorej,
 2. przygotowanie prostych posiłków (także z uwzględnieniem diety),
 3. przynoszenie posiłków z placówek gastronomicznych, podanie i pomoc przy spożywaniu posiłku/posiłków,
 4. zakupy (do 5 kg) artykułów żywnościowych, artykułów przemysłowych, realizacja recept,
 5. zmywanie naczyń po posiłku,
 6. pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz prasowanie,
 7. zanoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej do i z pralni,
 8. przynoszenie opału i palenie w piecu,
 9. przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości,
 10. załatwianie spraw „urzędowych” (opłaty czynszu, zgłaszanie wizyt lekarskich, zgłaszanie napraw urządzeń domowych, itp.),
 11. dbanie o bezpieczne funkcjonowanie pacjenta

II usługi pielęgnacyjne:

 1. mycie i kąpiel,
 2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 3. pomoc w ułożeniu chorego w łóżku i zmiana pozycji,
 4. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 6. przesyłanie łóżka,
 7. podawanie leków,
 8. pielęgnacja zlecona przez lekarza,

III pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej:

 1. organizowanie spacerów,
 2. czytanie prasy, książek, wymianę książek w bibliotece,
 3. prowadzenie rozmów zgodnie z zainteresowaniem podopiecznych,

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej/dochód rodziny w stosunku do kryterium dochodowego osoby/ rodziny określonego w art. 8 stawy o pomocy społecznej

 

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

od

 

do

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

----------

100%

0%

0%

100 %

130%

3%

5%

130 %

160%

6 %

10%

160 %

190%

10 %

15%

190%

220%

15%

20%

220 %

250%

20%

25%

250%

280%

30%

30%

280 %

320%

40%

40%

320%

350%

50%

50%

350%

380%

65%

65%

380%

400%

80%

80%

      Ponad 400%

----------

100%

100%

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres;
 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 1. Dokumenty poświadczające dochody :

       - zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,                           

         z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;* (wzór zaświadczenia)

- decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;

- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku

   przedemerytalnego itp.

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych:

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok    

  poprzedni;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym:   

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek  

  ZUS;

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 1. Złożenie wniosku do siedziby GOPS lub zgłoszenie telefoniczne;
 2. Sporządzenie rodzinnego wywiady środowiskowego –  pracownik socjalny przeprowadza rodzinnym wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 3. Wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy;
 4. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych tj. pełnoletnich dzieci, wnuków lub wstępnych tj. rodziców, dziadków).

Kontakt

Pracownicy socjalni tel. 22 789 70 54 wew. 139/140