Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Projekt systemowy „ Szansa na lepsze jutro"

Czas realizacji: 01 kwietnia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r.

Realizatorem projektu systemowego „ Szansa na lepsze jutro" jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Adresatem projektu są osoby z terenu gminy Celestynów, korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, lub nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywacji zawodowej i społecznej wśród 10 uczestników projektu. Cele szczegółowe to : zwiększenie motywacji do działania, podniesienie samooceny, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz usamodzielnienie się osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zastosowane zostaną instrumenty:

1.    Aktywizacji  zawodowej:

    Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego z zakresu poradnictwa zawodowego.
     

2.    Aktywizacji  edukacyjnej:

    Kursy zawodowe dla 10 uczestników projektu.
     

3.    Aktywizacji  zdrowotnej:

      Terapia  indywidualna i grupowa prowadzona przez psychologa.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Regucka 3,

05-430 Celestynów  pok. nr. 13

Kontakt telefoniczny:  789-70-54