Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

LOGO GOPS CELESTYNOW

Dotatek Mieszkaniowy

 

 

 

1. Zaświadczenia o wysokości dochodów osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe za okres ostatnich 3 - miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składamy w lipcu - zaświadczenia za okres kwiecień, maj, czerwiec). Dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskanych świadczeniach lub ich braku z zaznaczoną składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzoną do NFZ + ewentualnie oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych w przypadku osób bezrobotnych.
3. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium w przypadku studentów z zaznaczoną składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzoną do NFZ jeśli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
4. Zaświadczenie o wysokości składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzonej do NFZ w przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym.
5. Ostatnia faktura za energię elektryczną (może być nie zapłacona) - niezbędna do wyliczenia kosztu 1KWh energii elektrycznej, którego wartość stanowi podstawę do wyliczenia ryczałtu na zakup opału i za ewentualny brak sieciowej ciepłej wody.
6. W sytuacji gdy nie wszystkie osoby zameldowane tworzą gospodarstwo domowe - oświadczenie wnioskodawcy wyjaśniające tę kwestię.
7. Zaświadczenie z powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sytuacji gdy w lokalu zamieszkuje osoba wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające fakt poruszania się osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
8. W sytuacji gdy o przyznanie dodatku ubiega się osoba będącą właścicielem domku jednorodzinnego - dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażeniu technicznym domu. Rachunki za wywóz nieczystości stałych i płynnych (za miesiąc w którym składany jest wniosek) oraz dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 7.

Jednostka odpowiedzialna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3 w Celestynowie (tel. 022 789 70 54 w. 139 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Pon. 900-1700
Wt., Śr., Czw. Pt. 800-1600
Sposób załatwienia

1. Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku i deklaracji o dochodach.
2. W sytuacjach budzących wątpliwości co do statusu majątkowego rodziny ubiegającej się o przyznanie dodatku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu określenie, czy nie występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami rodziny, a faktycznym jej stanem majątkowym.
3. Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Termin załatwienia
Udzielenie odpowiedzi do 30 dni - w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ustaleń i uzyskania wyjaśnień do 60 dni.


Uwagi

1. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych , świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania , świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2. W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (wraz odsetkami).
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów gospodarstwa domowego wykazanych we wniosku wnioskodawca winien przechowywać przez okres 3 lat licząc od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku.
4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 - miesięcy, przy czym istnieje możliwość dalszego korzystania z tej formy pomocy, aby więc zachować ciągłość tych świadczeń w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji należy złożyć kolejny wniosek - przedstawiając do wglądu aktualne w/w dokumenty.