Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Realizacja programu rządowego "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022

3158px Herb Polski2                                                                        flaga

Gmina Celestynów planuje podjąć się realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa”” edycja 2022

 

Program „Opieka wytchnieniowa” jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

- w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

- ośrodku wsparcia

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, który otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności

- osobami ze znacznym stopniem nipełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu : 22 789 -70 -54 wew. 139 lub 140

Realizacja programu rządowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022

                                                           

3158px Herb Polski2                                                                    flaga

Gmina Celestynów planuje podjąć się realizacji rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie asystenta w czynnościach dnia codziennego oraz towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Program skierowany jest do:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu : 22 789 -70 -54 wew. 139 lub 140

Program "Posiłek w szkole i w domu"

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie realizuje wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu”, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Celestynów na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł).

Niezbędne dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.