Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Spotkanie podsumowujące projekt "Szansa na lepsze jutro”

Zgodnie z zapisem w harmonogramie o dofinansowanie projektu ,, Szansa na lepsze jutro" zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt.

Na spotkaniu byli obecni: Pan Stefan Traczyk Wójt Gminy, uczestnicy projektu, Pani Barbara Markowska Kierownik GOPS razem z zespołem projektowym.

Celem spotkania podsumowującego było omówienie przez Panią Barbarę Markowską Kierownika GOPS działań zrealizowanych w trakcie projektu.

W trakcie spotkania uczestnicy projektu wypełnili ankietę ewaluacyjną na zakończenie projektu oraz ankietę dotyczącą oceny grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych oraz zajęć indywidualnych prowadzonych przez psychologa.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamówiono specjalnie na tę okazję catering.

Wyjazd intregracyjny do Teatru Buffo

W dniu 04.12.2012 r. odbył się wyjazd integracyjny w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu wraz z dwoma pracownikami socjalnymi byli w Teatrze Buffo w Warszawie na widowisku ,,Wieczór rosyjski".

Zaproszono gości z Rosji, którzy razem z polskimi artystami uświetnili koncert występami tanecznymi z elementami akrobatyki.

GOPS pracuje w sobotę 1 grudnia 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że będzie czynny w sobotę 01.12.2012r. w godzinach 8.00 – 16.00 za poniedziałek 24.12.2012r ( wigilia).

Dzień Pracownika Socjalnego

,, Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

 Antoine de Saint Exupery ,,Mały Książę”.


 

 

kwiaty

 

 

 

            W uroczystym dniu Pracownika Socjalnego, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie życzą Wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej radości i niekończącej się pasji w służbie drugiemu człowiekowi.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.