Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Świadczenia rodzinne

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są

  1.     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2.     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3.     świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.  Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:
  •         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  •         Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  •         Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  •         Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  •         Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  •         Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  •         Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.