Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

Od dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przyznane z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Spełnienie warunku złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka ustalane będzie w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego terminów. Przykład: termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego 5 maja 2016 r. upłynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. upłynie 10 marca 2018 r., itd.
Ponadto podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednorazowe świadczenie (podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowego), przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Obowiązuje wzór zaświadczenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Wymóg nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje:
• jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
• jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
• w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.
Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany Marszałkowi Województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Organem właściwym do prowadzenia postępowania i ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia jest Wójt Gminy. Wójt Gminy Celestynów, upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie do realizacji tego zadania, które jest finansowane z budżetu państwa.
Jednorazowe świadczenie, nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wnioski o jednorazowe świadczenie można pobrać:
• w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3 w Dziale Świadczeń Rodzinnych, pokój Nr 8,

• za pośrednictwem strony internetowej GOPS Celestynów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS :
22 789 70 54 wew.134.

Barbara Markowska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.