Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

NOWOŚCI W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że dnia 01 stycznia 2016r., wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz.995) w sprawie przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych tak zwana złotówka za złotówkę.


W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego tj.674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny,
oraz ustawa z dnia 24 lipca 2015 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2015 r poz.1217) w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
• osoby bezrobotne,
• studenci,
• rolnicy, a także
• wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
• osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie
Brak kryterium dochodowego.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka będzie otrzymywało zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez tutejszy Ośrodek zgodnie z właściwością miejscową tj. miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.


Barbara Markowska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.