Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

500 plus otrzymało już ponad 500 rodzin !

           W Gminie Celestynów do dnia 20 maja 2016 roku mieszkańcy złożyli 800 wniosków w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 plus" , w tym 590 złożonych zostało osobiście, w wersji papierowej oraz 210 przesłano w wersji elektronicznej. Wydanych zostało 508 decyzji. Świadczenia wypłacane są przelewem, na konto osobiste wskazane we wniosku.


              W dniu dzisiejszym zostały przekazane środki finansowe dla 507 rodzin w ramach programu, na kwotę ponad 524 000, 00 zł. Wsparcie otrzymało 775 dzieci.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzymują rodzice niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko, w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie rozpatruje wnioski według daty wpływu. Najpierw pracownik sprawdza m.in., czy wniosek zawiera wszystkie dane oraz czy wszystkie rubryki zostały prawidłowo wypełnione. Do Ośrodka wpłynęło wiele wniosków zawierających błędy, które wnioskodawca musi wyjaśnić lub poprawić. Najczęściej popełniane błędy to: błędny numer PESEL, brak składu rodziny, wpisanie pierwszego dziecka w nieodpowiednią rubrykę, brak wszystkich wymaganych ustawą oświadczeń. Osoby, które źle wypełniły wniosek, są wzywane do jego uzupełnienia lub poprawy. Konieczne jest poprawne wypełnienie wniosku, aby został on przekazany do dalszej weryfikacji.
Kolejnym etapem rozpatrywania wniosku jest jego weryfikacja. Ze względu na to, że wnioski wpływają także bez żadnych załączników, to pracownicy muszą sprawdzić wiarygodność danych zawartych we wniosku. Wnioski są sprawdzane w Centralnej Bazie Beneficjentów prowadzonej w ramach systemu informatycznego „Emp@tia. Pracownicy muszą upewnić się, czy osoba zwracająca się o wypłatę świadczeń nie korzysta już z nich w innym miejscu w Polsce. Wnioski wymagające dodatkowej weryfikacji, będą więc rozpatrywane nieco dłużej ze względu na konieczność pozyskania zaświadczeń o dochodach i ich przeliczeniu, jak również innych niezbędnych dokumentów.
Zdarzają się trudności techniczne i problemy z działaniem systemu, które mogą opóźniać załatwienie sprawy. Uwagi są zgłaszane na bieżąco do operatora systemu.
Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzenia wniosku do specjalnego programu i przygotowania decyzji, a następnie tworzenia list wypłat.
Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożony zostanie w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
Program „Rodzina 500 plus" cieszy się w naszej gminie dużą popularnością. Muszę podkreślić wspaniałą współpracę z rodzicami ubiegającymi się o świadczenie wychowawcze dla swoich pociech i podziękować im za to, że na bieżąco odbierają decyzje administracyjne.
Dziękuję wszystkim moim pracownikom za ich zaangażowanie podczas realizacji Programu „ Rodzina 500 plus".Tak trzymać !


                                                                                                                                          Barbara Markowska