Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Informacja rodzina 500 plus

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Program ,, Rodzina 500 plus'' to 500,00 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód rodziny.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (netto) miesięcznie . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł ( netto) miesięcznie.

Wówczas do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

  • wysokości dochodu,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

  • zaświadczenie z sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  •  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Ośrodek będzie weryfikował dochody rodziny.

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica oraz z Funduszu Alimentacyjnego.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r.

Następnie prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku tj. od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r., w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3 w Dziale Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 7 i nr 8, telefon 22 789 70 54 wew.134.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.(włącznie), świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portaluempatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie i na stronie Urzędu Gminy w Celestynowie. Natomiast wnioski w wersji papierowej będą wydawane od 15 marca 2016 r.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia wychowawczego ?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie w okresie przejściowym ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia wychowawczego, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10.dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na wskazane konto osobiste we wniosku lub na wspólne konto świadczeniobiorców w Banku Spółdzielczym w Celestynowie.

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.