Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Pomoc osobom starszym

Kierowanie do domów pomocy społecznej
Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
"Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej ... "

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt wydaje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie z upoważnienia Wójta Gminy.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :
1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie; lub zgłoszenia u pracowników socjalnych,
2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
3. ustalenia sytuacji dochodowej osób zobowiązanych do alimentacji .
Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :
1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
4. oświadczenie o stanie majątkowym,
5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z załączonymi wynikami badań : OB., badania moczu, HBS, HCV, RTG klatki piersiowej,
7. opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
8. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi w kolejności:
1. mieszkaniec domu (osoba skierowana) - nie więcej niż 70% dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana,
4. inne osoby spokrewnione lub nie.


Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada Gminy określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (uchwała Nr 270/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013 roku).
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób - określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 189 poz.1598).

Przygotowała : Barbara Markowska

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.