Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - nowy okres świadczeniowy 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku są przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.


Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy - od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć między innymi:
• kopię dokumentu tożsamości,
• dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
• zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2014 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2014 rok,
• zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
• zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 roku lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego,
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
• informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
• zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2015 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2015 roku) lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
• inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie (pok. nr 8). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. 22-7897054 wew.134

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.