Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Dodatki mieszkaniowe

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 u Pani Aleksandry Rudzińskiej, pokój nr 13:
• w poniedziałki od 9:00 do 17:00;
• wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00;

 

• Pracownicy socjalni również udzielają dodatkowych informacji pod nr telefonu:
22 789 70 54 wew. 139, 140.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U Nr 156 poz.1817),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589).
Kryteria dochodowe
Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać (od 01.03.2014r. uległa zmianie wysokość najniższej emerytury):
• 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie to jest kwoty 1055,56 zł
• 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną to jest kwoty 1477,79 zł
• Wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł

Kryteria dotyczące powierzchni lokalu
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:
• 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
• 2 osób 40 m2+ 30% = 52,0m2
• 3 osób 45m2+30% = 58,5m2
• 4 osób 55m2+30% =71.5m2
• 5 osób 65m2+30% = 84.5m2
• 6 osób 70m2+30% = 91,0m2
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.).

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. ). Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.