Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Informacja o wyniku naboru

Celestynów, dnia 03.10.2012 r.

Informacja o wyniku naboru
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

Określenie stanowiska pracy:    Referent sekcji świadczeń

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:

Pani Justyna Wit, zamieszkała: Dyzin

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.  

 
                                                                                    Kierownik     
                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej          
                                                                                w Celestynowie
                                                                             
                                                                       (-) Barbara Markowska

Informacja o liczbie kandydatów

Nazwa stanowiska pracy  -  Referent sekcji świadczeń

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowało się dziesięciu  kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowane osoby będą poinformowane  telefonicznie. 

Warsztaty wyjazdowe uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”.

       Podczas realizacji przez GOPS projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  warsztatów grupowych prowadzonych przez psychologa, odbyły się warsztaty wyjazdowe w Góry Świętokrzyskie z elementami turystyczno- rekreacyjnymi.
Pobyt zorganizowano w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Gołoborze” w Górach Świętokrzyskich, w dniach 14-17 września 2012 r. dla 10 uczestnikami projektu i ich rodzin  ( 30 osób) oraz 3 opiekunów ( pracowników GOPS).
W trakcie pobytu psycholog przeprowadził 12 godzin warsztatów grupowych, tym samym kończąc cykl warsztatów grupowych.
W ramach elementów turystyczno- rekreacyjnych pierwszego dnia było ognisko integracyjne, drugiego dnia podczas wycieczki autokarowej zwiedzano m.in. zamek w Chęcinach, Kadzielnię w Kielcach- rezerwat ścisły przyrody nieożywionej oraz znajdującą się pod ochroną tzw. Skałkę Geologów- najwyższą część wyniosłego skalnego cypla, położonego na terenie nieczynnego kamieniołomu. Po powrocie do Ośrodka uczestnicy korzystali z basenu znajdującego się na terenie Ośrodka, a dzień zakończono wieczorkiem tanecznym. Trzeciego dnia na całodziennej   wycieczce autokarowej zwiedzano m.in. Św. Krzyż w tym Świętokrzyski Park Narodowy, Łysą Górę, zespół kościelno- klasztorny z krużgankami i wirydarzem, kaplica rodu Oleśnickich. W miejscowości Św. Katarzyna zwiedzano m.in. galerie Minerałów i Skamieniałości, kapliczkę Żeromskiego, źródełko Św. Franciszka, Drogę Królewską, w Nowej Słupi - posąg kamienny pielgrzyma, atrakcją dla dzieci uczestników projektu były gry i zabawy w wiosce „ Baby Jagowo ”. Po południu odbyły się zajęcia rekreacyjne połączone z grillem i rodzinnym karaoke. Czwartego dnia, w drodze powrotnej odbył się wspólny spacer  ulicą Sienkiewicza w Kielcach (przypomina Krupówki w Zakopanem) po czym grupa  udała się do Szydłowca, gdzie zwiedzano Pałac Radziwiłłów wraz z malowniczym parkiem. Następnie przejazd na obiad do Radomia i powrót do Celestynowa.

      Sporządziła: Pracownik socjalny  Agnieszka Bradel

Ogłoszenie o naborze


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CELESTYNOWIE
Z SIEDZIBĄ: UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

REFERENT SEKCJI ŚWIADCZEŃ

ZMIANY W KRYTERIACH DOCHODOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie informuje, że zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012.823)od dnia 1 października 2012 roku zmianie ulegają kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej- będzie to kwota 542,00 zł; dla osoby w rodzinie- 456,00 zł. Ponadto informujemy, że przy realizacji Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" obowiązują podwyższone do 150% kryteria dochodowe tj. odpowiednio 813,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej: ZMIANY  W  KRYTERIACH  DOCHODOWYCH

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.