Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’ wprowadzono w 2018 roku program, w ramach którego osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:

• portalu informacyjno-usługowego emp@tia>

• systemów teleinformatycznych banków

Wnioski w formie papierowej będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie, ul. Regucka 3 od 1 sierpnia 2019 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • .

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna;
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Poniżej przedstawiamy poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie „Dobry Start” na lata 2019-2020.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5