Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Wyjazd intregracyjny do Teatru Buffo

W dniu 04.12.2012 r. odbył się wyjazd integracyjny w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu wraz z dwoma pracownikami socjalnymi byli w Teatrze Buffo w Warszawie na widowisku ,,Wieczór rosyjski".

Zaproszono gości z Rosji, którzy razem z polskimi artystami uświetnili koncert występami tanecznymi z elementami akrobatyki.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.