Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że od 1 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów zdecydowała o rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do świadczenia w ramach programu „Dobry start". Od tego roku pieniądze w wysokości 300 zł otrzymają także osoby uczące się w szkołach dla dorosłych i policealnych do:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia- przy orzeczeniu o:
    • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
    • potrzebie kształcenia specjalnego,
    • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program NIE obejmuje:

  • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
  • studentów.

            Wnioski drogą papierową przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Celestynów w pokoju nr 7.