Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Celestynowie

baner-unia

Ogloszenie o naborze nr 1.2017-specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm), w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro.

1. Wymagania niezbędne :

Osoba wykonująca Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze powinna spełniać wymogi zgodne z §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.), :

1) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2 ) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osoby z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
a. szpitalu psychiatrycznym,
b. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c. placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
d. ośrodku terapeutyczno-edukacyjnym -wychowawczym, zakładzie rehabilitacji.

3) W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust.1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

2. Ogólny zakres wykonywanych czynności :

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, a w szczególności takich jak:
 -samoobsługa,
 -dbałość o higienę i wygląd,
 -utrzymywanie kontaktów z domownikami,
 -wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego.
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie , w tym:
 -pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, rozmowy terapeutyczne,
 -kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 -współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
- rehabilitacja fizyczna, spacery, zabawy ruchowe.
 -odpowiednich postaw wobec osoby, chorującej, niepełnosprawnej.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1) List motywacyjny;
2) Życiorys- CV;
3) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej;
5) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) Udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług;
8) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
11) Wobec kandydatów , którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów, międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej;
12) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z poź. zm.).

4. Warunki pracy:

 forma zatrudnienia – umowa zlecenie
 średnia ilość godzin pracy 6 godzin tygodniowo,
 prowadzenie karty czasu pracy,
 praca w miejscu zamieszkania dziecka,
 przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r.

List motywacyjny oraz szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z poź. zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Celestynowie - pokój nr 8 , w terminie do dnia 31.01.2017r. do godz. 15 00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów z dopiskiem : „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi ‘’.

Informacje na temat świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi można uzyskać pod nr tel. 22 789-70-54 wew. 125.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania pocztą liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gops.com.pl, http://gopscelestynow.bip.eur.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Barbara Markowska

Celestynów, dnia 18.01.2017r.

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne, 02.02.2017r.

Copyright © 2012 GOPS Celestynów. Wszelkie prawa zastrzeżone.